Apple姐日記:
鄭家成陸羽茶室迎賓?

蘋果日報 2002/09/09 00:00


我Apple姐一個星期總有兩三日會喺中環陸羽茶室飲茶,去到都慣咗由門口個印度籍員工幫我開車門,見多幾次,個印度籍員工重會用流利廣東話同我講笑㗎。

企正門口
不過上星期我啱啱shopping完,拎住幾袋戰利品落車嗰陣好狼狽,望吓茶室門口,點知平時會幫手開車門嘅印度籍員工唔喺度,不過就有個中國籍男子企喺嗰度。我當時諗乜呢個職員咁唔識做,但係再睇真啲,原來嗰個人係「彤叔」鄭裕彤個仔鄭家成。唉,鄭公子當然唔會同我開車門啦,之不過佢點解會企咗喺個「迎賓」位度呢?就真係百思不得其解。