Suri開心啜手指

蘋果日報 2012/08/17 00:00


星級妹Suri之前想養狗,但阿媽姬蒂荷姆絲唔畀,到日前兩母女去玩具店,姬蒂終於准皇帝女揀隻狗公仔,Suri當堂啜晒手指好happy。新寵兒叫做Sara,話襯番Suri個名一樣四個字母喎。