CPU阿頭要係阿董之友 - 李八方

蘋果日報 2002/01/29 00:00


中央政策組冇咗阿頭,老董又要四圍搵人,八方八卦問吓知情人士要乜條件,要人面廣?有能力?定係有興趣?點知對方不語,重笑八方漏咗個最重要元素,就係要得阿董信任。
果然一語中的,鄭維健對阿董嘅支持,可算第一,簡直係阿董之友,咁佢嘅接任人亦唔可以少啲忠誠。王于漸合晒條件,但佢老哥又話唔會減薪過檔,莫非佢攞緊高過D8嘅人工?真係費解?
又CPU兩位顧問練乙錚同曾德成均快合約期滿,其實呢兩位前輩都夠資格做阿頭,使乜外求?


E-mail:[email protected]